Thanh Lý Tài Sản Cố Định Thấp Hơn Giá Trị Còn Lại

  Trường hợp giao dịch Bán và thuê lại tài sản cố định (TSCĐ) với giá thấp hơn giá trị còn lại kế toán phải hạch toán như thế nào?

  Khi Bán và thuê lại tài sản cố định (TSCĐ) với giá thấp hơn giá trị còn lại kế toán tiến hành hạch toán như sau:

  a. Khi hoàn tất thủ tục bán tài sản, căn cứ vào hoá đơn và các chứng từ liên quan, ghi:

  Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

  Có TK 711 – Thu nhập khác (Giá bán TSCĐ)

  Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).

  Bạn đang xem: Thanh lý tài sản cố định thấp hơn giá trị còn lại

  Đồng thời, ghi giảm TSCĐ:

  Nợ TK 811 – Chi phí khác (Tính bằng giá bán TSCĐ)

  Nợ TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn (Chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ)

  Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Nếu có)

  Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ).

  b. Các bút toán ghi nhận tài sản thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ kế toán thực hiện các bút toán sau:

  Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua chưa có thuế GTGT mà bên cho thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê.

  + Khi nhận TSCĐ thuê tài chính, kế toán căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản và các chứng từ có liên quan phản ánh giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa có thuế GTGT đầu vào, ghi:

  Nợ TK 212– TSCĐ thuê tài chính (Giá chưa có thuế GTGT)

  Có TK 342 – Nợ dài hạn (Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê trừ (-) Số nợ gốc phải trả kỳ này)

  Có TK 315– Nợ dài hạn đến hạn trả (Số nợ gốc phải trả kỳ này).

  + Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:

  Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính

  Có TK 142 – Chi phí trả trước, hoặc

  Có các TK 111, 112 (Số chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động thuê phát sinh khi nhận tài sản thuê tài chính).

  + Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản xác định số nợ gốc thuê tài chính đến hạn trả trong niên độ kế toán tiếp theo, ghi:

  Nợ TK 342– Nợ dài hạn

  Có TK 315– Nợ dài hạn đến hạn trả.

  + Định kỳ, nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài chính:

   Trường hợp TSCĐ thuê tài chính dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế:

  – Khi xuất tiền trả nợ gốc, tiền lãi thuê và thuế GTGT cho đơn vị cho thuê, ghi:

  Nợ TK 635– Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê trả kỳ này)

  Nợ TK 315– Nợ dài hạn đến hạn trả (Nợ gốc trả kỳ này)

  Nợ TK 133– Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

  Có các TK 111, 112.

  – Khi nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài sản nhưng doanh nghiệp chưa trả tiền ngay, căn cứ vào hoá đơn phản ánh số nợ phải trả lãi thuê tài chính và số thuế GTGT vào TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả, ghi:

  Nợ TK 635– Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê)

  Nợ TK 133– Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

  Có TK 315– Nợ dài hạn đến hạn trả.

   Trường hợp TSCĐ thuê tài chính dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp:

  – Khi xuất tiền trả nợ gốc, tiền lãi thuê và thuế GTGT cho đơn vị cho thuê, ghi:

  Nợ TK 635– Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê trả kỳ này)

  Nợ TK 315– Nợ dài hạn đến hạn trả (Nợ gốc trả kỳ này)

  Nợ TK 623, TK 627, TK 641, TK 642 (Số thuế GTGT trả kỳ này)

  Có các TK 111, 112.

  Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Cờ Cá Ngựa Cho Người Mới Bắt Đầu, Cách Chơi Cờ Cá Ngựa Hay Cho Người Mới

  – Khi nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài chính nhưng doanh nghiệp chưa trả tiền ngay, căn cứ vào hoá đơn phản ánh số nợ phải trả lãi thuê tài chính và số thuế GTGT phải trả vào TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả, ghi:

  Nợ TK 635- Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê)

  Nợ TK 623, TK 627, TK 641, TK 642 (Số thuế GTGT)

  Có TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả.

  Trường hợp nợ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua có thuế GTGT mà bên cho thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê:

  – Khi nhận TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nhận nợ cả số thuế GTGT do bên cho thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê mà bên thuê phải hoàn lại cho bên cho thuê, kế toán căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính và các chứng từ liên quan phản ánh giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa có thuế GTGT phải hoàn lại cho bên cho thuê, ghi:

  Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính (Giá chưa có thuế GTGT)

  Nợ TK 138 – Phải thu khác (Số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ thuê tài chính)

  Có TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả (Số nợ phải trả kỳ này có cả thuế GTGT)

  Có TK 342 – Nợ dài hạn (Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê trừ (-) Số nợ phải trả kỳ này cộng (+) Số thuế GTGT bên thuê còn phải trả dần trong suốt thời hạn thuê).

  – Chi phí trực tiếp ban đầu được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:

  Nợ TK 212 – TSCĐ thuê tài chính

  Có TK 142 – Chi phí trả trước

  Có các TK 111, 112 (Chi phí trực tiếp phát sinh liên quan đến hoạt động thuê tài chính khi nhận tài sản thuê tài chính).

  – Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính xác định số nợ gốc thuê tài chính đến hạn trả trong niên độ kế toán tiếp theo, ghi:

  Nợ TK 342– Nợ dài hạn

  Có TK 315– Nợ dài hạn đến hạn trả.

  – Định kỳ, nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài chính:

  + Khi chi tiền trả nợ gốc và tiền lãi thuê tài sản cho đơn vị cho thuê, ghi:

  Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê trả kỳ này)

  Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả (Nợ gốc phải trả kỳ này có cả thuế GTGT)

  Có các TK 111, 112 …

  + Căn cứ vào hoá đơn thanh toán tiền thuê phản ánh số thuế GTGT phải thanh toán cho bên cho thuê trong kỳ, ghi:

  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332), hoặc

  Nợ các TK 627, 641, 642 (Thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ)

  Có TK 138 – Phải thu khác.

  + Khi nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài chính nhưng doanh nghiệp chưa trả tiền ngay, căn cứ vào hoá đơn phản ánh số lãi thuê tài chính phải trả kỳ này vào TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả, ghi:

  Nợ TK 635– Chi phí tài chính

  Có TK 315– Nợ dài hạn đến hạn trả (Tiền lãi thuê phải trả kỳ này).

  – Căn cứ hoá đơn thanh toán tiền thuê phản ánh số thuế GTGT được khấu trừ hoặc tính vào chi phí trong kỳ giống như trường hợp chi tiền trả nợ khi nhận được hoá đơn .

  – Khi trả lại TSCĐ thuê tài chính theo quy định của hợp đồng thuê cho bên cho thuê, kế toán ghi giảm giá trị TSCĐ thuê tài chính, ghi:

  Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2142)

  Có TK 212 – TSCĐ thuê tài chính.

  c. Định kỳ, kết chuyển số chênh lệch nhỏ hơn (lỗ) giữa giá bán và giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại ghi tăng chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi:

  Nợ các TK 623, 627, 641, 642,…

  Có TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn.

  *

  TRUNG TÂM KẾ TOÁN DAVID – DAVID CEO

  Youtube: David ketoan

  Đào tạo kế toán chuyên nghiệp – Thiết lập và vận hành doanh nghiệp bài bản: 

  – DAVID đào tạo tập trung tại doanh nghiệp:

  + Dựa vào số liệu thực tế tại doanh nghiệp, DAVID sẽ thiết lập quy trình vận hành cho các phòng ban tại doanh nghiệp;

  + Thiết lập hệ thống dữ liệu làm việc và kết nối dữ liệu làm việc giữa các phòng ban theo yêu cầu;

  + DAVID thiết lập hệ thống quản lý tự động (kiểm soát và tự kiểm soạt) để hạn chế sai sót và rủi ro;

  + Đưa ra mô hình quản lý phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp (với phương châm: tiết kiệm chi phí & thúc đẩy phát triển vững bền);

  + Cung cấp những biểu mẫu phù hợp với doanh nghiệp;

  + DAVID giúp doanh nghiệp tối ưu hóa về thuếvà chuẩn bị sẵn sẵn cho công tác thanh tra (khi thanh tra tới doanh nghiệp thì doanh nghiệp không phải lo lắng hay sợ hãi… Mà Hoàn toàn chắc chắn và tự tin để giải trình với Thanh Tra thuế, thanh tra bảo hiểm…)

  – Đào tạo trực tiếp tại trung Tâm của DAVID:

  Khóa học trên chứng từ thực tế của doanh nghiệp: hướng dẫn cách quản lý, vận hành, kiểm soát và tự kiểm soát tại doanh nghiệp (tương tự như phần: “đào tạo tập trung tại doanh nghiệp”)

  Khóa học phù hợp với từng cấp độ của học viên: Khóa học kế toán xuất nhập khẩu, khóa học kế toán tiền lương, khóa học kế toán giá thành, khóa học kế toán xây dựng, khóa học kế toán tổng hợp, khóa học kế toán Trưởng, khóa học dành cho quản lý, khóa học dành cho CEO… (Chi tiết trong phần: Khóa học hoặc học viên liên hệ số hotline để được tự vấn trực tiếp)

  Khóa học kế toán & quản lý theo từng lĩnh vực ngành nghề: Ngành nghề vận tải, Ngành nghề may mặc; ngành nghề sản xuất phân bón; ngành nghề xuất nhập khẩu – bán buôn thực phẩm; ngành nghề trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp; ngành nghề lắp ráp xe nâng, xe tải, xe ô tô; ngành nghề mua bán âm thanh trang thiết bị; ngành nghề M& E điện nước công trình; Ngành nghề xây dựng nhà phố, dự án (có đội thì công/không có đội thi công riêng…); Ngành nghề lắp dựng kho bãi, kho đông lạnh, kho chứa hàng…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *