Sách Giải Toán 8 Tập 2

Giải bài bác tập trang 58, 59 bài 1 Định lí Talet vào tam giác Sách giáo khoa tân oán 8 tập 2. Câu 1: Viết tỉ số của những cặp đoạn trực tiếp tất cả độ dài nlỗi sau:...

Bạn đang xem: Sách giải toán 8 tập 2


Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của những cặp đoạn thẳng gồm độ nhiều năm nhỏng sau:

a) AB = 5cm với CD 15 cm;

b) EF = 48 centimet với GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m và MN = 24 centimet.

Giải: 

a) Ta gồm AB = 5centimet và CD = 15 cm

 (fracABCD) = (frac515) = (frac13).

b) EF= 48 centimet, GH = 16 dm = 160 cm

 (fracEFGH) = (frac48160) = (frac310)

c) PQ= 1,2m = 120centimet, MN= 24cm

 (fracPQMN) = (frac12024) = 5.

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong những trường phù hợp sau(h.7):

*

Giải:

a) MN // BC => (fracBMAM) = (fracCNAN)

Mà CN = AN= 8.5 - 5= 3.5

nên (fracx4) = (frac3.55) => x = (frac4.3,55) = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF => (fracDPPE) = (fracDQQF)

Mà QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15

Nên 

(fracx10,5) = (frac915) => x = (frac10,5.915) = 6,3

Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracABCD) = (frac34) với CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Xem thêm: Máy Lạnh Lg Inverter 1 Hp V10Enq Gas R, Máy Lạnh Lg Inverter 1 Hp V10Enq

Giải:

Ta có: (fracABCD) = (frac34) nhưng CD= 12cm nên

(fracAB12) = (frac34) => A= (frac12.34) = 9

Vậy độ nhiều năm AB= 9centimet.

Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ nhiều năm cùa AB vội 5 lần độ lâu năm của CD cùng độ nhiều năm của A"B" cấp 1gấp đôi độ dài của CD. Tính tỉ số của nhị đoạn trực tiếp AB và A"B".

Giải:

Độ lâu năm AB vội 5 lần độ dài CD cần AB= 5CD.

Độ nhiều năm A"B" vội 1gấp đôi độ dài CD yêu cầu A"B"= 12CD.

=> Tí số của nhị đoạn thẳng AB cùng A"B" là: 

(fracABA"B")= (frac5CD12CD) = (frac512)

Bài 4 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracAB"AB) = (fracAC"AC) (h.6)

Chứng minch rằng: 

a) (fracAB"B"B) = (fracACC"C)"

b) (fracBB"AB) = (fracCC"AC).

*

Giải: 

a) Ta có: 

(fracAB"AB) = (fracAC"AC) => (fracACAC") = (fracABAB")

=> (fracACAC") - 1 = (fracAC-AC"AC") = (fracAB-AB"AB") 

=> (fracCC"AC") = (fracB"BAB") => (fracAB"BB") = (fracAC"CC")

b) Vì (fracAB"AB) = (fracAC"AC) nhưng AB" = AB - B"B, AC" = AC - C"C.

(fracAB-BB"AB) = (fracAC -CC"AC) => 1 - (fracB"BAB) = 1 - (fracC"BAC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *