NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH PHỦ

  MỤC LỤC VĂN BẢN
  *

  CHÍNH PHỦ ********

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

  Số: 50-CP

  Hà Nộ, ngày 06 tháng 8 năm 1993

  NGHỊĐỊNH

  CHÍNH PHỦ

  NGHỊ ĐỊNH:

  Điều 1.

  Bạn đang xem: Nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ

  -Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, có chức năng giúp Chính phủ tổ chứccác hoạt động chung của Chính phủ; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong côngtác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính thống nhất, liên tục và có hiệulực trong hoạt động của Chính phủ.

  Điều 2. -Văn phòng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  1. Xây dựng các chương trình, kếhoạch công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; tổ chức theo dõi, đôn đốccác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

  Chuẩn bị các báo cáo về hoạt độngcủa Chính phủ; tổ chức soạn thảo các đề án do Thủ tướng Chính phủ trực tiếpgiao.

  2. Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương trong việc chuẩn bị các đề án (bao gồm dự án luật, pháp lệnh,văn bản pháp quy và các dự án kinh tế - xã hội), tham gia ý kiến về nội dungtrong quá trình soạn thảo các đề án đó.

  Thẩm tra các dự án do các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương trình Chính phủ, Thủ tướng quyết định hoặc để Chính phủ trìnhcấp có thẩm quyền quyết định.

  Trong trường hợp dự án chưa bảođảm được yêu cầu về nội dung và thủ tục theo qui chế, Văn phòng Chính phủ đềnghị các cơ quan chủ dự án bổ sung, hoàn chỉnh thêm. Nếu đề nghị đó không đượccơ quan chủ dự án nhất trí thì Văn phòng báo cáo Thủ tướng quyết định.

  3. Tổ chức việc công bố, truyềnđạt các quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, theo dõi, đánh giá việcthực hiện các quyết định ở các Bộ, các ngành và địa phương để báo cáo và kiếnnghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy việc thực hiệncó hiệu quả các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ, các Uỷ ban nhân dân địa phương báo cáo tình hình thựchiện các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cử chuyên viên tham dựcác cuộc họp bàn công tác, sơ kết, tổng kết công tác, bàn kế hoạch, biện pháp tổchức thực hiện các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  4. Đề xuất với Thủ tướng Chínhphủ những vấn đề về chủ trương, chính sách, luật pháp, cơ chế quản lý cần giaocho các cơ quan liên quan nghiên cứu trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.

  Nghiên cứu, trình Chính phủ đềxuất với Thủ tướng Chính phủ ý kiến xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩmquyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  5. Tổ chức và phục vụ các phiênhọp Chính phủ, các cuộc họp làm việc của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng với các Bộ,ngành và địa phương.

  Biên tập và quản lý hồ sơ, biênbản các phiên họp và làm việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

  Xem thêm: Win 7 Không Nhìn Thấy Máy Khác Trong Mạng Lan, Không Nhìn Thấy Máy Khác Trong Mạng Lan

  6. Quản lý thống nhất việc banhành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chỉnh lý lần cuối các dựthảo văn bản do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình Thủ tướngChính phủ ký hoặc để Thủ tướng Chính phủ trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

  Theo dõi, kiểm tra các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan Chính quyền các cấp trong việcban hành các văn bản pháp quy, nếu phát hiện văn bản của các cơ quan này có saisót hoặc trái pháp luật, trái với các qui định của Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ thì kiến nghị việc sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ. Trong trường hợp các cơquan đó không chấp thuận, Văn phòng Chính phủ báo cáo để Thủ tướng Chính phủquyết định.

  Với sự tham gia của Bộ Tư pháp,định kỳ tổ chức, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếnhành hệ thống hoá luật lệ, phát hiện để sửa đổi, bãi bỏ hoặc trình cấp có thẩmquyền sửa đổi, bãi bỏ những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo với pháp luật hoặckhông còn phù hợp với thực tế.

  7. Trình Chính phủ, Thủ tướngChính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định về thủ tục hànhchính trong xử lý công việc và về quản lý công văn giấy tờ trong các cơ quanhành chính Nhà nước; qui định tiêu chuẩn các loại công văn giấy tờ được sử dụngthống nhất trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

  8. Bảo đảm cung cấp thông tin kịpthời phục vụ cho công tác điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cóquyền yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đến Văn phòngChính phủ những văn bản pháp quy do các cơ quan đó đã ban hành và cung cấpthông tin, tài liệu, số liệu cần thiết theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướngChính phủ.

  Được Thủ tướng Chính phủ uỷ nhiệm,Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ định kỳ thông tin cho các thành viênChính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình chung của cả nước, hoạt động quảnlý Nhà nước của Chính phủ và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng và cácPhó Thủ tướng; thông tin cho báo chí về những hoạt động chủ yếu và những quyếtđịnh quan trọng của Chính phủ, giải thích cho báo chí về những chủ trương,chính sách đối nội, đối ngoại quan trọng không do các Bộ phụ trách.

  Quản lý và trực tiếp xuất bản,phát hành tờ Công báo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  9. Tổ chức thực hiện quan hệ làmviệc giữa Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội, với Mặt trận Tổ quốc Việt Namvà các cơ quan Trung ương của các đoàn thể nhân dân.

  10. Hướng dẫn về chuyên môn,nghiệp vụ công tác văn phòng đối với Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Sau khi thống nhất với ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành chức danhvà tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với Chánh Văn phòng; thoả thuận với các Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bổ nhiệm chức danhnày.

  11. Bảo đảm các điều kiện về vậtchất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ và Thủ tướng.

  Quản lý tổ chức, biên chế cán bộ,ngân sách, tài sản được giao theo qui định của Nhà nước.

  12. Thực hiện một số nhiệm vụkhác do Thủ tướng Chính phủ giao.

  Điều 4. -Văn phòng Chính phủ làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyênviên. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định những đơn vị của Vănphòng Chính phủ làm việc theo chế độ Thủ trưởng và những đơn vị làm việc theochế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên.

  Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòngChính phủ ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ. Quy chế này phảitrình Thủ tướng xem xét trước khi ban hành.

  Điều 6. -Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *