Chi phí sản xuất kinh doanh

  Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố bao gồm những nội dung gì? Và làm như thế nào để việc tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả hãy cùng đọc và tìm hiểu nội dung của bài viết này nhé.

  Bạn đang xem: Chi phí sản xuất kinh doanh

  Chi phí doanh nghiệp – Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

  Chi phí doanh nghiệp là chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để vận hành các hoạt động của mình, có liên quan đến toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp chứ không tách riêng được cho từng hoạt động cụ thể.

  Chi phí quản lý doanh nghiệp là một nhân tố cấu thành quan trọng trong hệ thống chi phí của doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhà quản trị cần phải quản lý tốt chi phí này sao cho hợp lý nhất với doanh nghiệp của mình.

  *

  Định kỳ CP sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần phải được tổng hợp và báo cáo theo các yếu tố chi phí. Để có căn cứ tổng hợp lập báo cáo hàng kỳ hạch toán, kế toán phải căn cứ vào số liệu về chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh đã tập hợp được theo khoản mục, điều khoản chi phí trên các Tài khoản tập hợp CP sản xuất kinh doanh trong sổ kế toán và các tài liệu chi tiết có liên quan để tổng hợp theo từng yếu tố chi phí quy định.

  Nguyên tắc chung 

  Tổng hợp cp sản xuất kinh doanh theo yếu tố được xác định và tuân thủ nguyên tắc chung: Căn cứ vào số phát sinh bên có của các Tài khoản phản ảnh yếu tố chi phí đối ứng với bên nợ các Tài khoản tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh, đã được phản ảnh trong sổ kế toán và các tài liệu có liên quan để tổng hợp theo từng yếu tố chi phí. tổng hợp cp sản xuất kinh doanh theo yếu tố

  Yếu tố chi phí nguyên liệu và vật liệu ( Cvl )

  Căn cứ vào số phát sinh bên Có của các TK152,TK153 đối ứng ghi Nợ cácTK tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh: TK142, 154, 242, 2413, 335, 621, 622, 627, 631, 641, 642. ( Vx )

  Căn cứ vào các chứng từ và sổ kế toán liên quan ( sổ kế toán liên quan TK111,331…) xác định phần nguyên vật liệu mua ngoài dùng ngay vào SXKD không qua nhập, xuất kho (Vm )

  Căn cứ chứng từ, tài liệu phản ảnh vật liệu không dùng hết tại các bộ phận, phế liệu thu hồi, tổng hợp trị giá vật liệu không dùng hết và giá trị phế liệu. ( Vt )

  Kế toán xác định yếu tố chi phí nguyên vật liệu theo công thức sau:

  CVL = VX + VM – VT

  Yếu tố chi phí tiền lương và phụ cấp

  Căn cứ số phát sinh bên Có TK334 đối ứng ghi Nợ các TK tập hợp chi phí SXKD( Đã kể trên ) để tính toán tổng hợp.

  Yếu tố chi phí BHX, BHYT, KPCĐ

  Căn cứ số phát sinh bên Có của các TK3382,3383,3384 đối ứng ghi Nợ các TK tập hợp chi phí SXKD ( Đã kể trên ) để tính toán tổng hợp

  Yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ

  Căn cứ số phát sinh bên Có TK214 đối ứng ghi Nợ các TK tập hợp chi phí SXKD ( Đã kể trên ) để tính toán tổng hợp

  Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài

  Căn cứ vào các tài liệu và sổ kế toán có liên quan đến TK331 để xác định và tổng hợp về chi phí, dịch vụ mua ngoài dùng cho SXKD trong kỳ.

  Xem thêm: " Nón Bảo Hiểm Cho Bé 3 Tuổi, Nón Bảo Hiểm Cho Bé Giá Tốt Tháng 8, 2021

  Yếu tố chi phí bằng tiền khác

  Căn cứ vào các tài liệu và sổ kế toán có liên quan đến TK111,112… để xác định và tổng hợp về chi phí bằng tiền khác dùng cho SXKD trong kỳ.

  Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố của từng tháng, được tổng hợp lũy kế theo quí để lập báo cáo: “ Thuyết minh báo cáo Tài chính ” phần “ CP sản xuất kinh doanh theo yếu tố ”…

  Công thức mối quan hệ giữa tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố và các khoản mục trên Báo cáo kết quả kinh doanh của DNTM như sau:

  Tổng CP sản xuất kinh doanh theo yếu tố = CP mua hàng phát sinh trong kỳ (Tổng phát sinh bên Nợ TK 1562 trong kỳ) + CP bán hàng + CP quản lý doanh nghiệp.

  Trong doanh nghiệp sản xuất, tổng CP sản xuất kinh doanh theo yếu tố trên Thuyết minh báo cáo tài chính cũng có thể không bằng tổng Giá vốn hàng bán + CP bán hàng + CP quản lý doanh nghiệp trên Báo cáo kết quả kinh doanh nếu có sự chênh lệch đầu kỳ và cuối kỳ của thành phẩm và sản phẩm dở dang.

  Công thức về mối quan hệ giữa tổng CP sản xuất kinh doanh theo chức năng (trên Báo cáo kết quả kinh doanh) và tổng CP sản xuất kinh doanh theo yếu tố (trên Thuyết minh báo cáo tài chính):

  Giá vốn hàng bán + Cp bán hàng + Cp quản lý doanh nghiệp = Chi phí vật liệu + Cp nhân công + Cp khấu hao và phân bổ + Cp dịch vụ mua ngoài + Cp bằng tiền khác + (Chênh lệch thành phẩm, sản phẩm dở dang đầu kỳ – cuối kỳ).

  Hoặc Tổng CP sản xuất kinh doanh theo yếu tố = Giá vốn hàng bán + Cp bán hàng+ Cp quản lý DN + Chênh lệch thành phẩm/sản phẩm dở dang CK/ĐK. (Công thức trên có thể cần điều chỉnh một số ngoại lệ như khi có thành phẩm làm ra được sử dụng làm TSCĐ hoặc dụng cụ,…).

  Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

  DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

  CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

  Dịch vụ kiểm toán uy tín tại Bình Dương

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Long An

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Bình Dương 

  Dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết

  Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

  https://dichvukiemtoancaf.com/phi-dich-vu-kiem-toan.html

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *