Câu hỏi rung chuông vàng tiếng anh

Rung chuông tiến thưởng tiếng Anh lớp 5 bao gồm đáp án

Sở 30 câu hỏi tiếng Anh luyện thi Rung chuông kim cương lớp 5 gồm đáp án giúp các em học sinh lớp 5 rèn luyện đầy đủ khả năng làm những dạng câu hỏi chắc chắn rằng mở ra trong cuộc thi Rung chuông kim cương năm 2020.1. In the English alphabet, after "T" is ........A. UB. WC. VD. Y2. How many months are there in a year ?A. Thirteen months.B. Twelve sầu months.C. Twenty months.D. Eleven months.3. In the English alphabet, before "L" is ........A. OB. PC. JD. K4. Nam’s birthday is the fifth day of this month. When is his birthday?A: 5/11B: 3/10C: 15/3D: 13/55. The day after Monday is___.6. What___ is your bag?- Red.A: groupB: colourC: it7. There are twelve ___in a year and seven day in a week.


You watching: Câu hỏi rung chuông vàng tiếng anh

8. The capital of Vietnam is___A: Ha NoiB: LondonC: BangkokD: Hue9. My name_________ Mai.A. areB. isC. am10. How old are you? – …..A. I’m fine, thank you.B. I’m five sầu years old.C. I’m five thirsty.11. What would you lượt thích lớn vị in your không tính phí time?A. I’d lượt thích lớn play football.B. I’d like playing football.C. I’d like plays football.12. We celebrate Teachers’ Day … a year, on trăng tròn November.A. onceB. twiceC. three times13. A ….. looks after patients in hospital.A. teacherB. doctorC. farmer14. Ben Tre province is in the .... Viet NamA. northB. centralC. south15. The highest mountain in Vietphái nam is….A. PutalengB. Bach Moc Luong TuC. Fansipan16. Where did you go on holiday?A. I go to lớn Ha Long BayB. I went lớn Ha Long Bay.C. I’m going to lớn Ha Long Bay17. Your mother gives you 51 bananas. You give your brother 6 bananas. How many bananas do you have?18. I have a toothabít. - You should go to lớn the …
19. Tony wants khổng lồ fly in space. He would like lớn work with other people in spaceship. What would he lượt thích lớn be in the future?trăng tròn. This place has a lot of trees & plants. People can vày exercise & children can play here.21. What would you like to lớn …. in the future? - A teacher.22. The title of the story is The … and the Crow.23. __________ bởi you play tennis ?Twice a week.A. WhatB. How oftenC. How many24. Which word has the underlined part pronounced differently:A. teacherB. architectC. chickenD. watch25. Where were you last week?I ______________.A. am at workB. are at schoolC. was at the seasideD. were at home26. She’s from Moscow. She is _______.A. ChineseB. RussianC. VietnameseD. English27. Odd one out:A. ITB. EnglishC. SundayD. Geography28. -What ________ vì chưng you have sầu today?-I have sầu Maths, Vietnamese & PE.29.What’s your __________?It’s 68, Village Road.A. addressB. houseC. likeD. village30. Which word has the underlined part pronounced differently:A. hairB. hourC. heightD. houseĐÁPhường. ÁN1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - Tuesday;6 - B; 7 - months; 8 - A; 9 - B; 10 - B;11 - A; 12 - A; 13 - B;14 - C; 15 - C;16 - B; 17 - 45/ Forty five; 18 - dentist; 19 - astronaut; đôi mươi - park


See more: Khuyến Cáo Cách Dùng Sữa Chuẩn Nhất Cho Trẻ 1 Tuổi Uống Bao Nhiêu Sữa Mỗi Ngày ?

21 - be; 22 - Fox; 23 - B; 24 - B; 25 - C;26 - B; 27 - C; 28 - subjects; 29 - A; 30 - B;Trên đây là Sở thắc mắc Rung chuông xoàn lớp 5 bằng giờ Anh tất cả câu trả lời. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 không giống như: Để học xuất sắc Tiếng Anh lớp 5, bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học tập kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tiếp trên gianghoky.vn.
Bên cạnh đội học tập tập: Tài liệu giờ Anh Tiểu học - chỗ cung ứng không hề ít tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn giá tiền dành cho học sinh đái học tập (7 - 11 tuổi), mời độc giả tmê say gia team Tài liệu ôn tập lớp 5 để tìm hiểu thêm cụ thể các tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.


See more: Tắt 1 Bên Loa Laptop Bị Hỏng 1 Bên Chỉ Nghe Được 1 Bên, Laptop Chỉ Nghe Một Bên Loa

Thi Rung Chuông Vàng Bộ thắc mắc rung chuông rubi giờ đồng hồ Anh lớp 3 Bộ thắc mắc rung chuông rubi giờ đồng hồ Anh lớp 4
*
Câu hỏi cuộc thi Rung chuông đá quý kân hận 5