Cách Thêm S Es Trong Tiếng Anh

- Các động từ tận cùng bằng Y, nếu trước Y là phụ âm thì ta đổi Y thành I rồi thêm ES, nếu trước Y là nguyên âm thì chỉ cần thêm S:

study – studies

play – plays.

- Các trường hợp còn lại chỉ cần thêm S sau động từ.

work – works

Cách phát âm các từ sau khi thêm S hoặc ES:

– Phát âm là/s/khi từ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh:/p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ (P, T, K, F-PH-GH, TH):

*

– Phát âm là/ɪz/khi từ tận cùng bằng các phụ âm gió:/s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ (S-CE-X, Z-ZE-SE, SH, GE, CH, GE):

*

– Phát âm là/z/khi từ tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh:/b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ và cácnguyên âm:

*
– Trường hợp đặc biệt với âm/θ/sẽ có 2 cách đọc là/z/hoặc/s/khi thêm Svào cuối câu, ví dụ:Chú ý:

Bath

(v,n)

Baths

/bæθs/ – /bæðz/

Tắm

– Trường hợp đặc biệt với từHOUSE/haʊs/:

House

(n)

Houses

/ˈhaʊsɪz/

Wrong

Những ngôi nhà

House

(n)

Houses

/ˈhaʊzɪz/

Right

Những ngôi nhà

2. NGUYÊN TẮC THÊM "-ING" SAU ĐỘNG TỪ:

Động từ tận cùng bằng "e" bỏ "e" thêm "ing"

love => loving

write => writing

Động từ tận cùng là "ee" giữ nguyên và thêm "ing"

agree => agreeing

see => seeing

Khi động từ tận cùng là một nguyên âm + phụ âm (trừ r,h,w,x,y,) gấp đôi phụ âm và thêm "ing"

stop => stopping

play => playing

Động từ có 2 âm tiết và trọng âm nằm ở âm tiết thứ 2, gấp đôi phụ âm và thêm "ing"

begin => beginning

prefer => preferring

Một số trường hợp phải học thuộc lòng

lie => lying

die => dying

3. NGUYÊN TẮC THÊM "ED"

Động từ tận cùng là "e" hoặc "ee" chỉ cần thêm "-d"

live => lived

agree => agreed

Đối với các động từ một vần, tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm (trừ h, w, x, y), chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm "–ed"

fit => fitted

stop => stopped

Đối với động từ có 2 âm tiết và dấu nhấn ở âm cuối, ta cũng phải gấp đôi phụ âm và khi thêm "–ed":

permit => permitted

prefer=> preferred

Động từ tận cùng bằng phụ âm "y" ta chia ra 2 trường hợp:

+ trước y là phụ âm, đổi "y" thành "i" và thêm "ed"

Study => studied

+ trước "y" là nguyên âm giữ nguyên và thêm "ed"

play => played

Cách phát âm các động từ sau khi thêm ED:

*

*****

gianghoky.vn

The more we care -The more you succeed

Dạy kèm Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh theo chương trình phổ thông.Luyện thi chuyển cấp lớp 9 lên lớp 10, luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.Dạy và luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT và các chứng chỉ quốc tế