Bài 10 trang 10 sgk toán 7 tập 1

(A = left( 6 - dfrac23 + dfrac12 ight) - left( 5 + dfrac53 - dfrac32 ight))(, - left( 3 - dfrac73 + dfrac52 ight))

Hãy tính cực hiếm của A theo nhì cách

Cách 1: Trước không còn tính quý giá của từng biểu thức vào ngoặc.

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng tương thích.


Phương pháp điệu - Xem bỏ ra tiết

*


- Áp dụng các bí quyết cộng, trừ nhì số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayl dfracam + dfracbm = dfraca + bm\ dfracam - dfracbm = dfraca - bm endarray>

- Quy tắc vứt vệt ngoặc.


Lời giải bỏ ra tiết

Cách 1: Tính quý hiếm từng biểu thức trong ngoặc

(eginarrayl A = left( 6 - dfrac23 + dfrac12 ight) - left( 5 + dfrac53 - dfrac32 ight) - left( 3 - dfrac73 + dfrac52 ight)\ = left( dfrac6.66 - dfrac2.26 + dfrac36 ight) - left( dfrac5.66 + dfrac5.26 - dfrac3.36 ight) - left( dfrac3.66 - dfrac7.26 + dfrac5.36 ight)\ = dfrac36 - 4 + 36 - dfrac30 + 10 - 96 - dfrac18 - 14 + 156\ = dfrac356 - dfrac316 - dfrac196 = dfrac35 - 31 - 196\ = - dfrac156 = - dfrac52 = - 2dfrac12. endarray)

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi team những số hạng say đắm hợp

(eginarrayl A = left( 6 - dfrac23 + dfrac12 ight) - left( 5 + dfrac53 - dfrac32 ight) - left( 3 - dfrac73 + dfrac52 ight)\ = 6 - dfrac23 + dfrac12 - 5 - dfrac53 + dfrac32 - 3 + dfrac73 - dfrac52\ = left( 6 - 5 - 3 ight) + left( - dfrac23 - dfrac53 + dfrac73 ight) + left( dfrac12 + dfrac32 - dfrac52 ight)\=-2 +dfrac-2-5+73+dfrac1+3-52\ = - 2 + 0 - dfrac12 = - dfrac52 = - 2dfrac12. endarray)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *